Вимоги до статей                                                                                          

1.    КОМП’ЮТЕРНИЙ НАБІР

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового вісника Чернівецького університету” перейшла на комп’ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо диск надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На диску просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.


2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ


2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
•    Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:
•    Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три автори. Наприклад:
•    Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії українською мовою.

3. ДОДАТКИ

До рукопису повинні додаватись:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь; учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв’язку з редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може бути тільки один рецензент. Прізвище, ім’я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ


4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов’язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор зобов’язаний попередити про це редакцію.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.


Науковий редактор – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Пацурківський Петро Станіславович.